گاهی باید کمی دور شوی تا بفهمی دوستش داشتی..آن هم چقدر..گاهی باید کمی فاصله بگیری تا ببینی حتی فرم حرکت دستهاسش را دوست داشتی. تا بفهمی چقدر از رفتارهای اجتماعی اش خوشت می آمده. چقدر در کنارش احساس خوبی داشتی. طرز حرف زدنش که دیگر یک دنیا خاص و دوست داشتنی بوده..

از من به شما نصیحت گاهی فاصله بگیرید..گاهی دور شوید و  از بیرون ببینید..لازم است از بیرون نگاهش کنید آن که را که دوست دارید..از خیلی نزدیک زاویه دید کوچک و کوچکتر می شود..دور شوید ببینید بعد دوباره نزدیک شوید لذتش را ببرید..

/ 3 نظر / 6 بازدید
مه تا

پس کجایی دخترک ؟؟[ماچ]