الحق که یکی از بهترین ویژگیهای این دنیا گذر زمان است. گذر زمان همه را شامل می شود. سفید و سیاه، خوشحال و ناراحت، ایرانی و آمریکایی ... همه کس و همه چیز..تنها چیزی که زیر هر آسمانی معتبر است جمله «این نیز بگذرد» است...این نیز بگذرد را دوست دارم

/ 0 نظر / 3 بازدید