زندگی این روزهایم شبیه فیلم شده. از همانها که وقتی میبینی می گویی نه این امکان ندارد. فیلم است دیگر!! همه چیز یک جور عجیبی اتفاق افتاد که اصلا کیش و مات شدم. 

می دانید، خسته ام از رابطه وقتی همه اش باید انرژی بگذاری تا قوام خودش را از دست ندهد. احساس بدی دارم. احساس یک بازنده که همه جا آنقدر هزینه پرداخته که آدم زندگی اش را کنارش نگه دارد. دیگر دوست ندارم هزینه کنم. تنها ماندن تحمل پذیر تر است از هزینه کردن برای ماندن آدمها، برای داشتن یک نفر می توان تا مدتی هزینه کرد اما برای همیشه هرگز. خسته ام...

/ 3 نظر / 4 بازدید
مه تا

[ماچ]

مه تا

پس چرا هیچی نمی نویسی ؟؟

مه تا

جاسسسسمین کوششششی ؟؟